Kwaliteitsgarantie
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Guijt Assuradeuren bv te Gendt voldoet aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd.

Wij hebben kwaliteit dan ook hoog in het vaandel staan!


Ga naar de site van de NVGA

Privacy statement

Wie zijn we? 
Guijt assuradeuren bv heeft als kernactiviteit het behandelen, accepteren en verwerken van financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:
Telefoon                 :               0481-427777
Email                      :              
volmacht@guijt.nl
Website                  :               www.guijt.nl
Postadres               :               Postbus 1, 6690 AA te Gendt
Bezoekadres           :               Langstraat 1, 6691 EA te Gendt

Waarom dit statement?
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1.             Soorten gegevens
1.1           Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:
-              contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
-              leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
-              gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms
               vragen we om een kopie van  een identiteitsbewijs);
-              gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
-              gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
-              gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
-              bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
-              gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
-              gegevens ingediende claims/claimhistorie.

1.2           Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat 
                uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met je toestemming.

2.             Doelen van de verwerking van gegevens
2.1          Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de volgende activiteiten in                       
                onze onderneming:
-              het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
-              het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
-              het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
-              het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten; 
-              het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en
               het gebruik van  een archiefbestemming;
-              het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een     
               (potentiele) klant  tot  stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
-              het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
-              het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3.             Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
3.1         Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw 
               persoonsgegevens:
-              het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
-              het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen 
                aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze
                bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren
               van gegevens;
-              de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke
               doeleinden. Deze  toestemming kun je altijd weer intrekken;
-              voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering
                of die van een  derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van
               ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten
               met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel
               direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.
 

4.             Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
4.1           Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben.
                 Gegevens die we  noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de 
                 looptijd van onze relatie of  overeenkomst.
4.2           Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de
                wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5.             Informatie, wijziging en bezwaar
5.1           Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
                 Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.
5.2           Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
-              of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
-              de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
-              inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
-              bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
-              aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
-              beperking van jouw persoonsgegevens;
-              verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
-              overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op
                jouw verzoek;
-              overleg met onze functionaris gegevensbescherming  te bereiken via T0481-427777;
-              vragen over de inhoud van dit Privacy statement.
5.3          Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als
                dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.  

6.             Beveiliging van jouw gegevens
6.1           Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw 
                persoonsgegevens te beveiligen.

 7.           Verstrekken van gegevens aan derden
7.1          Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen 
                alls je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van       
                de wet  of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze
                doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
7.2          Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je 
                verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
-              financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product
                aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we
                je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
-              personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten
               worden;
-              externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, 
               zoals onze ICT- ­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
-              schade-experts, databases gericht het voeren van een verantwoord acceptatie- en
               schaderegelingsbeleid  zoals  Fish en Cis;
-              notarissen, advocaten, accountants, taxateurs en inspecteurs (in voorkomende gevallen).
7.3           Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken,      
                doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.
               Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.  

8.             Wijzigingen van de Privacy statement
8.1           Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst  wijzigen. Op onze website
                vindt je steeds het  meest actuele statement.

9.             Klachtrecht
9.1           Bent je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan
                 met jouw rechten als  klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via:
                 www.guijt.nl/documentenenvoorwaarden/klantenservice.
9.2           Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op
                  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Guijt Assuradeuren bv
Langstraat 1
6691 EA Gendt

Tel.  0481 - 427 788
Fax  084 - 724 3391

Contact

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top